• +48 608 331 280
  • Wnioski o dotacje unijne dla przedsiębiorstw
  • mapa-strony

Masz pytania?

Zostaw swoje dane, oddzwonimy.

Aktualności

16.01 2017

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM z dnia 03.01.2017 r.

na przeprowadzenie szkoleń zawodowych/zapewnienie kadry trenerskiej
oraz
przeprowadzenie doradztwa/ zapewnienie kadry doradców

KOD CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
80500000-9 – usługi szkolenia
KOD CPV: 85312320-8 Usługi doradztwa

w ramach realizacji projektu pn.
„VADEMECUM PRACY – Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych w wieku +29 z woj. podkarpackiego”


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy,
Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe
nr wniosku o dofinansowanie RPPK.07.01.00-18-0196/16
zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności.
    

ZAMAWIAJĄCY:

ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Legionów 31, 35 – 111 Rzeszów
NIP 8133545688
REGON 180329364
KRS 0000449282
Tel./fax  17 859 26 68
Adres strony internetowej: www.abakus-konsulting.pl

Do realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym z dnia 03.01.2017r. wybrano wykonawcę: Konsorcjum firm: BD Center Spółka z o. o., ul. Broniewskiego 1, 35-222 Rzeszów oraz ZRYW II – Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron, ul. Stanisława Mikołajczyka 12/68, 35-209 Rzeszów, którego oferta została złożona w dniu: 10.01.2017r.
Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę na realizację następujących części zapytania:


Część A: Kurs: „Podatek dochodowy i rozliczenia publiczno – prawne” -Oferowana całkowita cena brutto (w zł) z tytułu realizacji kursu: 7 800,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych 00/100)
Część B: Kurs: „Podatek VAT”- Oferowana całkowita cena brutto (w zł) z tytułu realizacji kursu: 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100)
Część C: Kurs: „Księgowość komputerowa” - Oferowana całkowita cena brutto (w zł) z tytułu realizacji kursu: 12 600,00 zł (dwanaście tysięcy sześćset złotych 00/100)
Część E: Kurs „Gospodarka magazynowa wraz z obsługą komputera i programu magazynowego” - Oferowana całkowita cena brutto (w zł) z tytułu realizacji kursu: 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych 00/100)
Część F: Kurs Operator wózka widłowego- Oferowana całkowita cena brutto (w zł) z tytułu realizacji kursu: 16 200,00 zł (szesnaście tysięcy dwieście złotych 00/100)
Część G: Kurs: Operator żurawia HDS - Oferowana całkowita cena brutto (w zł) z tytułu realizacji kursu: 24 000,00 zł (dwadzieścia cztery tysięcy złotych 00/100)
Część H: Kurs: Prawo jazdy kat. D - Oferowana całkowita cena brutto (w zł) z tytułu realizacji kursu: 34 000,00 zł (trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100)


Część I: Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej - Oferowana całkowita cena brutto (w zł) z tytułu realizacji kursu: 25 700,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy siedemset złotych 00/100)
Część K: Doradztwo zawodowe indywidualne, Opracowanie IPD - doradca zawodowy - Oferowana całkowita cena brutto (w zł) z tytułu realizacji zamówienia: 43 240,00 zł (czterdzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści złotych 00/100)
Część L: Doradztwo zawodowe – grupowe - Oferowana całkowita cena brutto (w zł) z tytułu realizacji zamówienia: 11 960,00 zł (jedenaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100)

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na przeprowadzenie w/w szkoleń zawodowych/zapewnienie kadry trenerskiej oraz przeprowadzenie doradztwa/ zapewnienie kadry doradców w oparciu o kryterium wyboru ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dnia 03.01.2017 r., tj. w oparciu o kryterium „Cena” i „Doświadczenie zawodowe trenerów” w ramach części A, B, C, D, E, F, G, H, I, J przedmiotu zamówienia oraz  w oparciu o kryterium „Cena” i „Elastyczność” w ramach części K, L przedmiotu zamówienia.

W podanym kryterium wyboru oferta realizacji przeprowadzenia szkoleń zawodowych/zapewnienia kadry trenerskiej oraz przeprowadzenia doradztwa/ zapewnienia kadry doradców złożona przez Wykonawcę: Konsorcjum firm: BD Center Spółka z o. o., ul. Broniewskiego 1, 35-222 Rzeszów oraz ZRYW II – Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron, ul. Stanisława Mikołajczyka 12/68, 35-209 Rzeszów została uznana za najkorzystniejszą i w ramach poszczególnych części zamówienia otrzymała odpowiednio następującą ilość punktów:

  • Części H, K, L – 100 pkt
  • Części F, G – 95 pkt
  • Części A, B, C, E – 90 pkt.
     
Powrót do listy aktualności