• +48 608 331 280
  • Wnioski o dotacje unijne dla przedsiębiorstw
  • mapa-strony

Dotacje na wzornictwo

Programy dotacji:

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027

Działanie 1.4 Wzornictwo w MŚP

Opis programu:

Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MSP z terenu Polski Wschodniej poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania oferowanych wyrobów do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów, a także zwiększenia ich atrakcyjności rynkowej.

Wsparcie obejmie dwie obligatoryjne formy działań:

1. Przeprowadzenie audytu wzorniczego rozumianego jako całościowa analiza działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, oraz opracowanie strategii wzorniczej zawierającej rekomendacje odnośnie dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie. Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej następuje przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

2. Wdrożenie strategii wzorniczej rozumiane jako przeprowadzenie działań projektowych i inwestycyjnych wynikających z rekomendacji wzorniczych, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji produktowej w postaci nowych/ ulepszonych produktów.

Wnioskodawcy: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie regionu Polski Wschodniej

Parametry finansowe programu:

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 3 mln PLN

Maksymalny poziom dofinansowania:

- 85% wydatków kwalifikowanych związanych z audytem wzorniczym i opracowaniem strategii wzorniczej

- 60-70% wydatków kwalifikowanych dla części inwestycyjnej projektu

Wydatki kwalifikowane:

1.Koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu

wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,

2.Koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej,

3.Nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i

4.niezabudowane,

5.Nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w

6.formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,

7.Koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z

8.instalacją maszyn i urządzeń,

9.Koszty usług szkoleniowych.