• +48 608 331 280
 • Wnioski o dotacje unijne dla przedsiębiorstw
 • mapa-strony

Dotacje na robotyzację

Programy dotacji:

I. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027

   Działanie 1.2 Automatyzacja i Robotyzacja w MŚP

Opis programu:

Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MSP z terenu Polski Wschodniej poprzez Wsparcie jest przeznaczone na przeprowadzenie procesu transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0.

Wsparciem zostaną objęte kompleksowe projekty MŚP na rzecz automatyzacji i robotyzacji procesów obejmujące poniższy zakres działań:

1. Przeprowadzenie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, tj. wskazanie procesów produkcyjnych, usługowych lub biznesowych, które mogą podlegać automatyzacji/robotyzacji, oraz opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 (mapa drogowa), tj. strategii wdrożenia procesu automatyzacji/robotyzacji i rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o te procesy. Przeprowadzenie audytu technologicznego i opracowanie mapy drogowej musi zostać zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, gdyż jest podstawą do jego opracowania oraz stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie.

2. Wdrożenie działań wynikających z opracowanej mapy drogowej w przedsiębiorstwie, polegającej na realizacji części inwestycyjnej projektu obejmującej w szczególności: zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania oraz usług doradczych i szkoleniowych niezbędnych do instalacji i obsługi ww. urządzeń.

Wnioskodawcy: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie regionu Polski Wschodniej 

Parametry finansowe programu:

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 3 mln PLN

Maksymalny poziom dofinansowania:

- 85% wydatków kwalifikowanych związanych z audytem technologicznym i opracowaniem diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa

- 60-70% wydatków kwalifikowanych dla części inwestycyjnej projektu

Wydatki kwalifikowane:

1. Koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu

technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa i opracowaniem

mapy drogowej,

2. Koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej,

3. Nabycie środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości, tj. m.in.

automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń,

4. Nabycie oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych w

formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Oprogramowanie powinno bezpośrednio wspierać procesy wdrożenia

automatyzacji lub robotyzacji, poprzez np. zaawansowane systemy informatyczne

(narzędzia IT), technologie umożliwiające współpracę ludzi i robotów, systemy

informatyczne służące optymalizacji produkcji, przeznaczone do obsługi urządzeń,

sterowania tymi urządzeniami i komunikacji z nimi,

5. Koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z

instalacją maszyn i urządzeń,

6. Koszty usług szkoleniowych.

 

II. Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027

    Działanie 1.3. Wsparcie MŚP

Opis programu:

Konkurs dedykowany dla projektów obejmujących wsparcie na inwestycji związane z wdrożeniem Przemysłu 4.0 obejmować będzie m.in. wdrożenia badań mających na celu wytworzenie innowacyjnych produktów/ usług oraz wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych. Aplikowane projekty muszą być wynikiem przeprowadzonych wcześniej i właściwie udokumentowanych prac badawczo – rozwojowych.

Wnioskodawcy: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa podkarpackiego od co najmniej 12 miesięcy, których planowany do dofinansowania projekt wpisuje się w obszary wsparcia inteligentnej specjalizacji wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030

Parametry finansowe programu:

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 3 mln PLN

Maksymalny poziom dofinansowania:

- mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%

- średnie przedsiębiorstwa – 60 %

Wydatki kwalifikowane:

1. Nabycie nowych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości, o ile środek trwały nie jest:

 • gruntem (nr 0 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
 • budynkiem i lokalem, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczym prawem do lokalu niemieszkalnego (nr 1 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
 • środkiem transportu (nr 7 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
 • maszyną do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (nr 58 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
 • maszyną, urządzeniem i narzędziem rolniczym i gospodarki leśnej (nr 59 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
 • wyposażeniem, aparatem i sprzętem medycznym (nr 802 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
 • wyposażeniem technicznym dla prac biurowych (nr 803 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
 • narzędziem, przyrządem, ruchomością i wyposażeniem pozostałym (nr 809 według Klasyfikacji Środków Trwałych).
 • .Nabycie usług doradczych jako elementu kompleksowego projektu
 • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich,
 • Spłata rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego nowych środków trwałych do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu,
 • Koszty podatku VAT, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług