• +48 608 331 280
  • Wnioski o dotacje unijne dla przedsiębiorstw
  • mapa-strony

Dotacje na innowacje

W ramach programów dotacji na wdrożenia innowacji wsparcie skierowane będzie jest dla projektów inwestycyjnych związanych z wprowadzeniem nowych produktów, usług lub nowego procesu technologicznego. Premiowane są projekty inwestycyjne związane z wdrożeniem wyników prac badawczo rozwojowych (własnych lub zakupionych) mających na celu wytworzenie innowacyjnych produktów/ usług lub wprowadzenie nowych procesów technologicznych związanych z ich wytwarzaniem.  Projekty muszą być wynikiem przeprowadzonych wcześniej i właściwie udokumentowanych prac badawczo – rozwojowych. Zakłada się możliwość wsparcia usług doradczych jako elementu kompleksowego projektu.

Programy dotacji:

I.  Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027

    Działanie 1.3. Wsparcie MŚP

Wnioskodawcy: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa podkarpackiego od co najmniej 12 miesięcy, których planowany do dofinansowania projekt wpisuje się w obszary wsparcia inteligentnej specjalizacji wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030

Parametry finansowe programu:

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 3 mln PLN

Maksymalny poziom dofinansowania:

- mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%

- średnie przedsiębiorstwa – 60 %

Wydatki kwalifikowane:

1. Roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane,

2. Nabycie nowych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości, o ile środek trwały nie jest:

 gruntem (nr 0 według Klasyfikacji Środków Trwałych);

 budynkiem i lokalem, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczym prawem do lokalu niemieszkalnego (nr 1 według Klasyfikacji Środków Trwałych);

 środkiem transportu (nr 7 według Klasyfikacji Środków Trwałych - z wyjątkami);

 maszyną do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (nr 58 według Klasyfikacji Środków Trwałych);

 maszyną, urządzeniem i narzędziem rolniczym i gospodarki leśnej (nr 59 według Klasyfikacji Środków Trwałych);

 wyposażeniem, aparatem i sprzętem medycznym (nr 802 według Klasyfikacji Środków Trwałych);

 wyposażeniem technicznym dla prac biurowych (nr 803 według Klasyfikacji Środków Trwałych);

 narzędziem, przyrządem, ruchomością i wyposażeniem pozostałym (nr 809 według Klasyfikacji Środków Trwałych).

3. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich,

 

II. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027

    Działanie 2.32 Kredyt Technologiczny

Opis programu:

Dofinansowanie udzielone w ramach programu przeznaczone jest na sfinansowanie inwestycji technologicznych, których celem jest rozpoczęcie produkcji towarów / świadczenia usług, które są nowe lub znacząco ulepszone w oparciu o wdrożenie nowej technologii produkcji (własnej lub zakupionej, opracowanej na podstawie zakończonych prac B+R). Kluczowym aspektem programu jest wdrożenie nowej technologii produkcji umożliwiającej wdrożenie na rynek nowych produktów lub usług.

Należy odróżnić inwestycje polegające na wdrażaniu technologii, od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej. W ramach programu Kredyt Technologiczny, nie jest udzielane dofinansowanie na zakup środków trwałych, w których już została wdrożona nowa technologia. Takim przypadkiem jest zakup i uruchomienie gotowej linii technologicznej, w której jest wykorzystywana nowa technologia. Technologię tę wdrożył producent urządzenia na etapie jego konstruowania, a przedsiębiorca (nabywca linii technologicznej) jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej.

Wobec powyższego podstawą składania wniosku w ramach programu Kredyt Technologiczny musi być nowa technologia wytwarzania produktu/ usługi, prowadząca do jego nowości rynkowej wyrażonej w postaci nowych cech i funkcjonalności mających istotne znacznie dla użytkowników końcowych.

Wsparcie publiczne w ramach programu stanowi premia technologiczna tj. dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu technologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Wnioskodawcę na realizację inwestycji.

Wnioskodawcy: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Polski i posiadające zdolność kredytową na finansowanie planowanej do wdrożenia inwestycji

Parametry finansowe programu:

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 50 mln PLN

Maksymalny poziom dofinansowania: Od 25 proc. do 70 proc. w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji (poza częścią regionu warszawskiego stołecznego, w tym m.st. Warszawa, gdzie poziom dofinansowania wynosi 0 proc.).

Wydatki kwalifikowane:

1.Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych (nie może przekroczyć 10 proc. łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych),

2.Nabycie albo wytworzenie środków trwałych (innych niż określone w pkt 1),

3.Nabycie robót i materiałów budowlanych (nie więcej niż 50 proc. wszystkich  kosztów kwalifikowalnych),

4.Nabycie oraz ochrona wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej, które:

5.Raty spłaty kapitału środków trwałych poniesione przez przedsiębiorcę jako korzystającego do dnia zakończenia wykonywania projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo raty spłaty kapitału środków trwałych należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, jeżeli we wniosku o jej udzielenie finansujący jest wskazany przez przedsiębiorcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, pod warunkiem że w przypadku leasingu:

  • nieruchomości – umowa leasingu została zawarta na okres co najmniej 3 lat od dnia przewidywanego zakończenia realizacji inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej,
  • środków trwałych innych niż nieruchomości – umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego,

6.Wydatki na studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych. Intensywność wsparcia dla tych wydatków nie może przekroczyć 50 proc. wartości tych wydatków kwalifikowanych. Dofinansowanie nie może przekroczyć 2 mln euro na przedsiębiorstwo i na projekt,

7.Koszty związane z uzyskiwaniem patentów (w ramach pomocy na wspieranie innowacyjności dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy). Intensywność wsparcia dla tych wydatków nie może przekroczyć 50 proc. wartości tych wydatków kwalifikowanych. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w tej kategorii wynosi 500 000 zł.