• +48 17 859 26 68

Masz pytania?

Zostaw swoje dane, oddzwonimy.

Projekty UE

Kierunek - Praca !

 
                                                             

ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k.  realizuje projekt szkoleniowy:

Kierunek - praca! Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób młodych
 z województwa
świętokrzyskiego

 

UWAGA - Informujemy, iż rekrutacja do projektu "Kierunek - praca! Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób młodych z województwa świętokrzyskiego" została zakończona.

 

 

 

Cel projektu:

Podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 72 osób z woj. świętokrzyskiego, w wieku
18-29 lat -bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy, poprzez zdobycie nowych umiejętności
i kwalifikacji oraz nabycie doświadczenia zawodowego.
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Kto może wziąć udział w szkoleniach:

Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru woj. świętokrzyskiego, które zamieszkują na obszarze woj. świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

W szczególności do udziału w szkoleniach zapraszamy:

 • osoby w wieku 18-29, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby z wykształceniem podstawowym, zasadniczym zawodowym lub średnim ogólnym,
 • osoby nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby nie posiadające doświadczenia zawodowego,
 • kobiety,

W szkoleniach nie mogą wziąć udziału:

 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego,
 • uczniowie/słuchacze szkół dziennych dla osób dorosłych,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • rolnicy i domownicy rolników, osoby ubezpieczone w KRUS,
 • osoby z ustalonym prawem do renty, emerytury,
 • osoby, które nie ukończyły 24 roku życia (dotyczy wyłącznie kursu: Kierowca autobusu),
 • osoby, które nie posiadają prawa jazdy kat. B (dotyczy wyłącznie kursu: Kierowca autobusu)

Uczestnicy mogą skorzystać z następujących kursów:

 „Kierowca autobusu” (24 BO) w ramach szkolenia:

1.Prawo jazdy kategorii D – (teoria 20 godz., praktyka 60 godz., egzamin w WORD)
2.Kwalifikacja wstępna przyspieszona (część podst. 97 godzin, część specjalistyczna - 43 godz.)

„Magazynier z obsługą wózków widłowych i dźwigu HDS” (24 BO) w ramach szkolenia:

1.Zajęcia teoretyczne - 32 godz./grupa
2.Zajęcia komputerowe - 24 godz./grupa
3.Kurs obsługi wózków widłowych - 67 godz./grupa (teoria 52 godz., praktyka 15 godz., egzamin UDT)
4.Kurs obsługi żurawi przeładunkowych HDS - 42 godz./grupa (teoria  24 godz., praktyka 18 godz., egzamin UDT)

Kurs zawodowy wg potrzeb Uczestników (24 BO):

Proponowane w Projekcie wsparcie szkoleniowe dotyczyć będzie uzyskania kwalifikacji zawodowych koniecznych do podjęcia i wykonywania pracy na stanowiskach pracy występujących w branżach: metalurgicznej, maszynowej, odlewniczej, motoryzacyjnej, wydobywczej i przeróbki surowców skalnych, budowlanej, turystycznej oraz uzyskania kwalifikacji zawodowych w zawodach należących do grup zawodów: robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy oraz operatorzy maszyn i urządzeń (wg Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku pracy). Kursy zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

Ponadto dla uczestników zaplanowano wsparcie w postaci:

Stworzenie Indywidualnego Planu Działania:

 •  zajęcia grupowe:  2 godz./grupa – testy rozwoju zawodowego i personalnego
 • zajęcia indywidualne:  6 godz./osoba – zajęcia indywidualne z wykorzystaniem wyników testów mające na celu diagnozę potrzeb, określenie programu uczestnictwa, terminy realizacji ustalonych działań

Indywidualne doradztwo zawodowe – 8h /osobę (obejmie m. in. planowanie rozwoju i kariery zawodowej, w tym podnoszenie lub uzupełnianie kompetencji i kwalifikacji zawodowych po zakończeniu uczestnictwa w projekcie.)

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy odbywać będą
4-miesięczne płatne staże zawodowe

Uczestnikom zapewniamy: zwrot kosztów dojazdu, refundację kosztów specjalistycznych badań lekarskich, pokrycie kosztów egzaminów kwalifikacyjnych, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NW oraz profesjonalną kadrę trenerską.

Kiedy i gdzie realizowane będą szkolenia:

Czas trwania szkoleń uzależniony jest od rodzaju wybranego kursu i wynosić będzie ok. 3 miesięcy.
Szkolenia odbywać się będą głównie w dni powszednie w godzinach 8-16.
Wszystkie szkolenia prowadzone będą w Kielcach.

Jak można zapisać się na szkolenia:

Aby wziąć udział w szkoleniach należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Biura projektu
ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k. osobiście lub listownie.

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania:

Ponadto wymagane są:

 • kserokopia dowodu osobistego
 • aktualne zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej, wydane przez właściwy PUP
  (jeśli dotyczy)
 • kopia prawa jazdy kat. B (dotyczy kursu: Kierowca autobusu)
 • kopia oświadczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

W przypadku niezebrania pełnych grup szkoleniowych w/w terminie Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu rekrutacji, jak również zmianę tego okresu.

Informacja o terminach i miejscu rozpoczęcia kursów zostanie przekazana tylko do osób zakwalifikowanych
do udziału w szkoleniach.

Dokumenty dotyczące projektu – do pobrania

Dodatkowe  informacje udzielane są w Biurze Projektu:

ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Sienkiewicza 66, 25-501 Kielce
tel.797 466 355


Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kwota dofinansowania projektu ze środków UE i dotacji celowej: 1 187 016,00 PLN


 

Dokumenty Stażowe_Kierunek Praca

W związku z rozpoczęciem staży dla uczestników projektu "Kierunek - praca! Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób młodych z województwa świętokrzyskiego"  zamieszczamy dokumenty  wymagane podczas stażu :


Załączniki do Regulaminu organizacji i odbywania stażu

DLA PRACODAWCY
Zał. 1_Pracodawca_Wniosek pracodawcy o zawarcie umowy w sprawie odbywania stażu przez UP
Zał. 2_Pracodawca _Umowa w sprawie odbywania stażu przez UP
Zał. 3_Pracodawca _Wzór oznaczenia miejsca stażowego
Zał. 4_Pracodawca_Opinia pracodawcy z przebiegu stażu zawodowego
Zał. 5_Pracodawca _Wniosek pracodawcy o rozwiązanie umowy w sprawie odbywania stażu przez UP
Zał. 6_Pracodawca_Umowa w sprawie przetwarzania danych osobowych
Zał. 7_Pracodawca_ Oświadczenie właściciela jednoosobowej działalności _refundacja
Zał. 8_Pracodawca_Oświadczenia pracodawcy i pracownika _refundacja
Zał. 9_Pracodawca_Oświadczenie_wkład własny przedsiębiorcy
Zał. 10_Pracodawca_Oświadczenia pracodawcy i pracownika _wkład własny

DLA UCZESTNIKA PROJEKTU
Zał. 1_UP_Umowa o zorganizowanie stażu
Zał. 2_UP_Lista obecności
Zał. 3_UP_Wniosek o udzielenie dni wolnych w okresie odbywania stażu
Zał. 4_UP_Dane członków rodziny zgłaszanych do ubezpieczenia zdrowotnego
Zał. 5_UP_Rezygnacja z odbywania stażu
Zał. 6_UP_Informacja stażowa
Zał. 7_UP_Pismo do pracodawcy
Zał. 8_UP_Pismo do pracodawcy_imienne
Zał. 9_UP_Oświadczenie UP przed rozpoczęciem stażu
Zał.10_UP_Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o staż
Zał.11_UP_Skierowanie na badania lekarskie
Zał.12_UP_Kwestionariusz osobowy dla zatrudnionego stażysty
Zał.13_UP_Sprawozdanie z przebiegu stażu
Zał.14_UP_Wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną
Zał. 15_UP_Wniosek o zwrot kosztów dojazdu samochodem osobowym

INNE
Zał. 1_Zaświadczenie o odbyciu stażu
Zał. 2_Zwrot kosztów dojazdu na staż
Zał. 3_Oświadczenie UP o otrzymaniu zaświadczenia o odbyciu stażu i opinii pracodawcy