• +48 17 859 26 68

Masz pytania?

Zostaw swoje dane, oddzwonimy.

Vademecum Pracy 29+

Vademecum Pracy – program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych w wieku +29 z województwa podkarpackiego

Projekt pt. „Vademecum Pracy – program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych w wieku +29 z województwa podkarpackiego” realizowany był w okresie 01.10.2016– 31.12.2017 na terenie województwa podkarpackiego na podstawie  umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII, Działanie  7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty konkursowe.

Uczestnikami projektu były osoby pozostające bez zatrudnienia przez min. 12 miesięcy, zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne, zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego.

Oferta projektu obejmowała następujące szkolenia:

  • Księgowość
  • Specjalista ds. płace
  • Magazynier- Operator urządzeń logistycznych
  • Kierowca autobusu

Uczestnicy projektu zostali objęci doradztwem grupowym, indywidualnym oraz spotkaniami z pośrednikiem pracy, dzięki czemu odnotowaliśmy wzrost ich samooceny, motywacji i umiejętności poruszania się po rynku pracy .
Ponadto  po ukończonych szkoleniach uczestnicy wzięli udział w 3 lub 5 miesięcznych płatnych stażach zawodowych, które przyczyniły się do zwiększenia aktywności zawodowej, a także zdobyli cenne doświadczenia zawodowego.
Przez cały okres trwania projektu prowadzono monitoring, który stanowił źródło informacji o realizacji projektu oraz dostarczał wiedzy niezbędnej do prawidłowego oszacowania poziomu osiągniętych wskaźników. Dodatkowo dzięki przeprowadzeniu ankiet mogliśmy poznać opinię BO na temat poziomu merytorycznego i organizacyjnego realizowanych zajęć.
Ostatecznie  w projekcie wzięło udział  92 BO długotrwale bezrobotnych z województwa podkarpackiego (47 kobiet i 45 mężczyzn).

Głównym celem Projektu było uzyskanie zatrudnienia przez minimum 40 Beneficjentów Ostatecznych. Cel ten udało się osiągnąć.